REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Anetę Madej

prowadzącego działalność leczniczą

Gabinet Stomatologiczny MADEJDENT,
lek.dent. Aneta Madej

 

§ 1

 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, którym jest przedsiębiorca Aneta Madej, zwany dalej „podmiotem leczniczym”.
 2. Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Gabinet Stomatologiczny MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej w Łambinowicach (48-316), przy ul. Dworcowej 4.

 

§ 2

 1. Regulamin obowiązuje:

-       wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;

-       wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

§ 3

 1. Regulamin opracowano na podstawie:

-       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);

-       ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);

-       ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);

-       rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

§ 4

 1. Podstawowym celem podmiotu Gabinet Stomatologiczny MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Do podstawowych zadań podmiotu Gabinet Stomatologiczny MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej należy:

-          prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej,

-          udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,

-          organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

-          współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami

-          udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,

-          prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

-          orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

-          inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

 

§ 5

 1. W ramach podmiotu leczniczego  wyodrębnia się jednostki organizacyjne:
 2. Gabinet Stomatologiczny MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej
 3. W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 1 ust.1 funkcjonują komórki organizacyjne:         

-         Poradnia stomatologiczna


 

§ 6

 1. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia specjalistycznego – leczenie stomatologiczne, leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży do lat 18.

 

§ 7

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania Poradni stomatologicznej, zlokalizowanej w budynku przy ul. Dworcowej 4 w Łambinowicach (miejsce udzielania świadczeń).

 

§ 8

 1. Świadczenia w ramach komórki organizacyjnej Gabinet Stomatologiczny MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej udzielane są w dni:

Poniedziałek:                12:00 – 19:00                   

Wtorek:                         9:00 – 16:00                   

Środa:                         10:00 – 21:00

Czwartek:                    08:00 – 20:00                     

Piątek:                           9:00 – 15:00                   

Sobota:                          9:00 – 15:00

1)      Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym
z pacjentem.

2)     Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

-         osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,

-         telefonicznego pod numerem telefonu 0048 77 4311 533,

-         za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.madejdent.pl

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 2. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 5. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 6. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 1. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

 

§9

 1. Podmiot leczniczy udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na leczenie szpitalne, badania diagnostyczna lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.
 3. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie
  o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 4. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 10

 1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:

-       realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;

-       kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;

-       dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;

-       zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;

-       przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;

-       wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.

 1. Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Gabinetu Stomatologicznego MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej należy:

-       badanie i porada lekarska,

-       określenie zaawansowania zachorowania pacjenta,

-       określenie kierunku leczenia,

-       postawienie diagnozy,

-       orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

-       opieka profilaktyczna

-       działania diagnostyczne

-       udzielenie pierwszej pomocy doraźnej

-       profilaktyka stomatologiczna

-       świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej

-       świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej

-       świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej

-       świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej

-       świadczenia z zakresu periodontologii

-       świadczenia z zakresu ortodoncji

-       świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej

-       prowadzenie dokumentacji medycznej.

 1. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.
 2. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

 

§ 11

 1. W zakresie wskazanym w ust. 1 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
 2. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:

a)      pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

b)      podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;   

c)      organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;        

d)     ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 

e)      organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

f)       zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.           

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:           

-       do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;  

-       poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

-       poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.     

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4 pkt 2 podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości.  

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4zł;

      2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,40zł;     

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – wynosi 3zł.

 1. Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów ich udzielania.

 

§ 12

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

 

§13

 

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
 3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
 4. W przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl ustawy, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 5. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Gabinecie Stomatologicznym MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej w Łambinowicach wydaje się najbliższej rodzinie.

 

§ 14

 1. Gabinetem Stomatologicznym MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej w Łambinowicach kieruje kierownik placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. Funkcję tą pełni Aneta Madej.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Gabinetu Stomatologicznego MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 4. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:

-   organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników

-   zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników

-   podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

§15

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Stomatologicznym MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej w Łambinowicach pacjent ma prawo do:

-   poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny

-   świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej

-   rzetelnej informacji o stanie zdrowia

-   wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

-   przestrzeganie regulaminu porządkowego Gabinetu Stomatologicznego MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej  

-   przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie  Placówki

-   przestrzeganie higieny osobistej

-   posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych

-   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

-   przestrzeganie zaleceń lekarza

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w  Gabinecie Stomatologicznym MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
 2. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg  osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 3. Kierownik  Gabinetu Stomatologicznego MADEJDENT, lek.dent. Aneta Madej zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

§ 16

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika zakładu i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.

 

 

ZATWIERDZAM

                                                                           Aneta Madej

 (kierownik placówki)

Łambinowice, dnia 09.05.2012r.