KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

Drodzy Pacjenci, z uwagi na obostrzenia prawne dotyczące zasad udzielania świadczeń refundowanych przez NFZ zarówno nasz personel jak i Państwo jesteśmy zobowiązani stosować się do poniższych zasad.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1661);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 
(Dz.U. 2013, poz. 1447 tekst jednolity)

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielania przez naszych lekarzy.

Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością:

 • Przypadki Nagłe – kiedy Pacjent odczuwa dolegliwości bólowe i istnieje konieczność przyjęcia go w terminie do 7 dni roboczych.
 • Z uwagi na szczególne uprawnienia pacjenci – przyjmowani są w terminie do 7 dni roboczych.
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (art. 43)
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu (art. 43)
  • inwalidzi wojenni (art. 47c)
  • inwalidzi wojskowi (art. 47c)
  • osoby represjonowane oraz kombatanci (art. 47c)

 

Uwaga !

Pacjenci, którzy nie stawią się na wyznaczony termin wizyty zostają wykreśleni z kolejki oczekujących

Pacjenci, którzy chcą przesunąć umówioną datę wizyty będą przesuwani na koniec listy oczekujących